Pierre Mellina
65, Rolleng
Pierre Mellina

65 Joer
Rolleng

Buergermeeschter vun der Gemeng Péiteng