Jean-Marie Halsdorf
65, Rolleng
Jean-Marie Halsdorf

65 Joer
Rolleng

Apdikter, Députéierten an 1. Schäffen vun der Gemeng Péiteng