Skip to content

Budget Gemeng Péiteng 2023

LU
Budget 2023 : Een ambitiéise Budget fir d’Legislaturperiod oof ze schléissen !

Den 16. Dezember 2022 huet de Gemengerot vu Péiteng nieft dem Budget rectifié 2022, de Budget initial 2023 mat 14 Stëmmen dofir (CSV, LSAP, Piraten an DP) an 1 Stëmm dogéint (Déi Gréng) ugeholl.

Dëse ganz ambitiéise Budget ass mëttlerweil den 23. an och de leschte Budget den ënnert dem Buergermeeschter Pierre Mellina senger Responsabilitéit virgestallt ginn ass.

De Budget 2023 gesäit ordinär Recetten an héicht vu 96,49 mio € fir, an ordinär Depensen an héicht vun 66,84 mio €.
Doraus ergëtt sech en ordinären Iwwerschoss vu 29,64 mio €.

Den extraordinäre Budget gesäit fir 2023 Investissementer an héicht vu 64,34 mio € vir. An folgend 5 Kapitele ginn déi gréissten Zommen investéiert :

  • Kultur, Sport, Fräizäit, Jugend, Tourismus
29,22 mio €
  • Grondschoulen, Maisons-relais a Crèchen
17,07 mio €
  • Stroosseninfrastrukturen, ëffentlech Plazen a Réseauen
9,79 mio €
  • Interkommunal Syndikater
3,02 mio €
  • Urbanismus a Lotissementer
2,73 mio €

Soumat ginn och am leschte Joer vun der Legislaturperiod d’Investissementer héich gehale fir esou eis 3 Uertschafte fit ze maachen fir d’Zukunft.

D’Gemengeschold geet em weider 1,34 mio € erof a beleeft sech Enn 2023 just nach op ronn 2,04 mio €. Wann een d’Reserve vu ronn 16,00 mio € a Betruecht hëlt, da gesäit een dat d’Gemeng Péiteng netto scholdefräi ass, a finanziell gutt opgestallt ass fir déi nächst Joren.

André MARTINS DIAS
Gemengeconseiller

FR
Budget 2023 : Un budget ambitieux pour clôturer la période législative 2017-2023 !

Le 16 décembre 2022 le Conseil communal de Pétange a adopté avec 14 voix pour (CSV, LSAP, Piraten et DP) et 1 voix contre (Déi Gréng) le projet de budget pour l’année 2023, un budget très ambitieux qui est désormais le 23e et également le dernier budget élaboré sous la responsabilité l’actuel Bourgmestre Pierre Mellina.

Le budget 2023 prévoit des recettes ordinaires de 96,49 mio d’€ et des dépenses ordinaires de 66,84 mio d’€. L’excédent ordinaire qui en découle est de 29,64 mio d’€.

Au niveau du budget extraordinaire, des investissements à hauteur de 64,34 mio d’€ sont prévus, dont les principaux sont réalisés dans les chapitres suivants :

  • Culture, Sport, Loisirs, Jeunesse, Tourisme
29,22 mio €
  • Enseignement fondamental, Maisons-relais et crèches
17,07 mio €
  • Infrastructures routières, places et réseaux
9,79 mio €
  • Syndicats intercommunaux
3,02 mio €
  • Urbanisation et lotissements
2,73 mio €

La dette communale baissera en 2023 de 1,34 mio d’€ pour atteindre une valeur de 2,04 mio d’€ à la fin de l’année. Considérant que la Commune de Pétange dispose encore de réserves financières à hauteur de
16,00 mio d’€, elle peut être considérée comme libre de dettes et ayant des bases financières solides pour faire face aux défis futurs.

André MARTINS DIAS
Conseiller communal

Beitrag deelen