Generalversammlung vum 16.02.2016

Am Kader vun eiser Generalversammlung goufen laangjäreg Memberen fir 25 an 30 Joer vum Parteipresident Marc SPAUTZ a vum Deputéierten Jean-Marie HALSDORF geéiert. Invitéen a Riedner vum Owend waren de Bezierkspresident Felix EISCHEN an de Parteipresident Marc SPAUTZ. Iwwert déi politesch Aktualitéit an der Gemeng huet de Buergermeeschter Pierre MELLINA informéiert. Mir soen alle Bedeelegten villmools Merci.
Photos: Jean Weiler

Don un den Cent Buttek

Mir hunn och 2016, am Kader vun eiser Neijoersreceptioun, op d’Verdeele vun engem Gadget verzicht a konnten esou e Chèque vun 1000 Euro un déi Responsabel vum Cent Buttek vu Rolleng iwwerreechen.

Photo Don

Gemenge Budget 2016

An senger Sëtzung vum 18. Dezember 2015, huet de Gemengerot mat den Stëmmen vun den 13 Conseilleren vun der CSV – LSAP Majoritéit de Budget 2016 ugeholl. Dësen ass, wéi schonn déi lescht Joren duerch 4 wesentlech Charakteristiken gekennzeechent

  1. D’Gemeng Péiteng behält weiderhin een héijen Iwwerschoss am ordinäre Budget. 

Mat liicht iwwer 11 Milliounen € bleift den ordinären Iwwerschoss op engem ganz héijen Niveau, dëst obschonn d’Gemengenrecetten am Budget 2016 par Rapport zum Budget 2015 nëmmen ëm 2,7 % klammen. An den leschten 5 Joer louch den ordinären Iwwerschoss ëmmer ëm déi 11 Milliounen €, wat eng exzellent Ausgangspositioun fir déi ambitiös Investissementspolitik vun eiser Gemeng duerstellt.

Graph1

2. D’Investissementer bleiwen mat engem Total vu ronn 26,8 Milliounen € op engem extrem héijen Niveau.

Grouss Investissementer sinn am nächste Joer virgesin. Déi Haaptakzenter leien dës Joer béi den Stroosseninfrastrukturen a Reseau’en (mat 15,9 Milliounen €), de Sport, Jugend a Kultur (mat 4,2 Milliounen €) an déi sozial Ariichtungen (mat 1,9 Milliounen €). Hei ee puer Beispiller:

 

2.1 D’Lotissement „An Atzengen“ zu Rolleng

axo

Ee vun den wichtegen Projeten am Joer 2016 stellt sécher dat neit Lotissement „An Atzengen“ duer, wou op 4,6 Hektar ee Wunnengsbauprojet mat 99 Haiser an 31 Appartementer fir jonk Familljen entstoe wärt.

 

2.2 De neien Zentrum a Rodange

Rodange

Zu Rodange ronderëm d’Kierch soll ee neie verkéiersberouechten Zentrum entstoen. Ufank d’nächst Joer fänke mir mat den Aarbechten un.

 

2.3 Eng nei Maison Relais zu Rodange

maison relais

Fir der Demande fir weider Platzen an eisen Maison-Relaisen nozekommen, wärt Mëtt d’nächst Joer eng weider Maison-Relais fir iwwer 100 Kanner hir Dir am Zentrum zu Rodange opmaachen.

 

2.4 De „Centre Wax“, eng attraktiv Entrée fir Péiteng

wax

No méi wéi 6 Joer wäerten d’Aarbechten vum „Centre Wax“ an der Entrée vu Péiteng Mëtt 2016 endgülteg ofgeschloss sinn. Mat engem Investissement vun nobäi 10 Milliounen € huet d’Gemeng Péiteng net nëmmen een historeschen Site vu Péiteng fir eis zukünfteg Generatiounen erhalen, mee och een interessanten kulturellen, touristeschen Projet realiséiert.

 

2.5 Dat fréiert Paschtoueschhaus vu Rolleng wärt an Zukunft een Ennerdag fir d’Mémoire collective vun eiser Gemeng ginn

Paschtoueghaus

Mat den Renovatiounsaarbechten vum fréieren Paschtoueschhaus vu Rolleng ass viru kuerzem ugefange ginn. Dëst schéint Haus mëtten am Duerf gëtt am Joer 2016 komplett renovéiert an enger neier Destinatioun zougefouert, am Interessi vun der iwwer 200 järeger Geschicht vun eiser Gemeng

 

2.6 Nei sportlech Infrastrukturen fir de Fusiounsveräin FC Titus Péiteng

Vestiaires

No der Fusioun vun den zwee Fussballveräiner Titus Lamadelaine an CS Péiteng wäerten ab d’nächst Joer supplementär Vestiairen an eng adequat Buvette um Péitenger Fussballsterrain den Uspréch vun dësem jonken Fusiounsveräin mat iwwer 500 Lizenséiert gerecht ginn.

 

3. Mat dësem 5. Budget vun dëser Mandatsperiod leie mir ëmmer nach op der Linn vun eisem Plan pluriannuel de financement, deen de Schäfferot an der Sitzung vum 24. Februar 2014 dem Gemengerot virgeluecht hat.

Knapp 104 Milliounen € vun den 129 Milliounen €, déi am Plan pluriannuel vun dëser Mandatsperiod (2012 – 2017) virgesi waren, si schonn an den 5 éischten Joren budgetiséiert. Domadder wäerte mir eisen ambitiösen Investitiounsprogramm am Interêt vun eisen Bierger bis Enn 2017 realiséiert kréien.

Graph 2

4. D’Gemengeschold geet och 2016 ëm weider knapp 2 Milliounen € zréck

Wéi am Plan pluriannuel virgesin ass, ass och fir de Budget 2016 keen neien Emprunt noutwendeg fir eisen Investitiounsprogramm weider ze féieren. Au Contraire, am Budget 2016 si weider Remboursementer an Héicht vun 1.944.945,53 € geplangt, sou dass Enn 2016 eis Gemengeschold op 12.609.820,71 € zeréckgoe wärt, ee Minus vun 25,7 Milliounen € säit dem 1. Januar 2004. D’Pro-Kapp Verschëldung wärt Enn 2016 béi ronn 700,- € leien.

Graph 3

Pierre Mellina Buergermeeschter