Gemenge Budget 2017

An senger Sëtzung vum 16. Dezember 2016, huet de Gemengerot mat den Stëmmen vun den 13 Conseiller‘en vun der CSV – LSAP Majoritéit de leschte Budget vun dëser Mandatsperiod, de Budget 2017 ugeholl. Dëse Budget, an domadder och dës Mandatsperiod, schléisst viraussiichtlech mat Reserven vun 15,7 Milliounen € béi enger gläichzäiteger Gemengeschold vun 10,7 Milliounen € of.

Wéi déi lëscht Joren gëtt och de Budget 2017 duerch 4 Charakteristiken gepräägt.

 

1. D’Gemeng Péiteng behält weiderhin een héijen Iwwerschoss am ordinäre Budget.

Obschonn den ordinären Iwwerschoss am Budget 2017 op Grond vun der Reform vun de Gemengefinanzen ëm ronn 2 Milliounen € vun 11 op 9,1 Milliounen € zréckgeet, bleift dësen nach ëmmer eng zolidd Basis fir de Finanzement vum extraordinären Budget. Dës Situatioun wäert sech och ab dem Joer 2018 erëm wesentlech verbesseren wëll dann d’Gemengen d’Participatioun un den Gehälter vum Léierpersonal aus dem Enseignement fondamental net méi ze droen hunn.

Excédents ordinaires

2. D’Investissementer bleiwen mat engem Total vu ronn 23,5 Milliounen € op engem extrem héijen Niveau.

Wichteg Projet’en sinn am Budget vum nächsten Joer virgesinn. Déi Haaptakzenter leien dëst Joer béi de Stroosseninfrastrukturen a Reseau’en (mat 13,2 Milliounen €), dem Sport, Jugend a Kultur (mat 4,2 Milliounen €) a verschidden Acquisitiounen vun Immobilien (mat 2,0 Milliounen €). Hei ee puer Beispiller:

2.1. D’Lotissement „An Atzengen“ zu Rolleng

D’Infrastrukturaarbechten am neien Lotissement „An Atzéngen“, ee Wunnengsbauprojet mat 99 Haiser an 31 Appartementer fir jonk Familljen zu Rolleng gi weider a wäerte no der Summervakanz fäerdeg ginn.

Atzengen

 

 2.2. Den neien Zentrum a Rodange

Zu Rodange ronderëm d’Kierch hunn déi emfangräich Aarbechten fir ee neie verkéiersberouegten Zentrum am Hierscht ugefaangen a den 1. Deel (d’Jonctioun vum Blôbierg an d’rue Nic Biever) wäert scho bis d’Summervakanz färdeggestallt sinn. Zu gläicher Zäit wäert och déi éischt Phase vun den Aarbechten zwëschen der Neiwiss-Schoul an der Rodanger Sportshal realiséiert ginn. Hei entsteet eng weider verkéiersberouegt Platz, déi sech och beschtens fir kulturell Aktivitéiten eegent.

Rodange

 

 2.3. De „Centre Wax“, eng attraktiv Entrée fir Péiteng

Am Hierscht dëst Joer sinn d’Aarbechten vum „Centre Wax“ an der Entrée vu Péiteng ofgeschloss gin. Op dësem historeschen Site vu Péiteng wäerten ab dem Joer 2017 interessant kulturell Aktivitéiten stattfannen an d’Rout Haus wäert och eng wichteg Roll an der touristescher Entwécklung vun eiser Gemeng an der Ëmgéigend spillen.

Wax

 

 2.4. Dat neit Doheem vun der Mémoire collective communale

Am Fréijoer 2017 sinn d’Renovatiounsaarbechten um fréieren Paschtoueschhaus vu Rolleng ofgeschloss. Dëst schéint Haus mëtten am Duerf vu Rolleng wäert dann fir eis Mémoire collective communale zu Verfügung stoen.

Paschtoueghaus Rolleng

 

 2.5. Nei sportlech Infrastrukturen fir de Fusiounsveräin FC Titus Péiteng

No der Fusioun vun den zwee Fussballveräiner Titus Lamadelaine an CS Péiteng hunn am Hierscht vun dësem Joer d’Aarbechten fir supplementär Vestiairen an eng adequat Buvette um Péitenger Fussballsterrain ugefaangen. Dëst neit Gebai steet fir déi nächst Saison 2017 – 2018 dem erfollegräichem Fusiounsveräin zu Verfügung.

Clubhouse

 

 2.6. Verkéiersberouegung an nei Schoulhäff bei de Rollenger Schoulen

Nodeems am Laf vun dësem Joer een neien Accès fir de Rollenger Kierfecht realiséiert gouf, kann elo am Joer 2017 de Wee zwëschen der Schoul “béim Tëtelbierg” an der Schoul “Gehren” nei gestallt ginn an doriwwer eraus méi flott a kannergerecht Schoulhäff realiséiert ginn. Fir déi nächst Schoulrentrée sollen dës Aarbechten ofgeschloss sinn.

Rolleng Schoulen

 

 2.7.  Ee Film– an Tounstudio mat Proufsall an der fréierer neiapostolescher Kiirch zu Rolleng

An der fréierer neiapostolescher Kierch zu Rolleng entsteet ee Film – an Tounstudio mat Proufsall fir eis kulturell Veräiner a fir eis Jugend. D’ Ëmbauaarbechten hu Mëtt vun dësem Joer ugefaangen a wäerten am Summer d’nächst Joer ofgeschloss ginn.

Tounstudio

 

 2.8.    Komplett Erneierungen vun der Belair – an der Parkstrooss zu Péiteng

Zënter dem leschten Joer ginn d’Réaménagementsaarbechten an der Belairstrooss zu Péiteng duerchgefouert a wäerten am Laf vum nächste Joer ofgeschloss sinn. Zënter Hierscht 2016 sinn dann och d’Réaménagementsaarbechten vun der Parkstrooss zu Péiteng am Gaangen an och hei erwaarde mir, dass bis d’Enn vum nächste Joer eng flott a verkéiersberouegt Strooss entstanen ass.

Parkstrooss

 

2.9. Nei Garagen mat Atelier’en fir d’Gemengebetrieber

De 14. November 2016 huet de Péitenger Gemengerot d’Pläng fir déi nei Gemengegaragen mat Atelier’en op der Lëngerstrooss zu Péiteng eestëmmeg ugeholl. D’Bauaarbechten ginn am Joer 2017 ugefaangen.

 

Gemegegaragen

 

3. Een ambitiösen Investitiounsprogramm an der Mandatsperiod 2012 – 2017

An dëser Mandatsperiod gëtt esouvill investéiert wéi nach ni virdrun. Ronn 121 Milliounen € (ee Plus vun 57 % par Rapport zur viregter Mandatsperiod) sinn an den Joren 2012 – 2017 virgesinn. Och wann duerch prozedural Hürden, dräi Projet’en net esou wéi gewënscht weidergaange sinn, kann een festhalen, dass all Projet’en aus dem Plan pluriannuel de financement entweder ausgefouert oder op d’Schinnen gesat goufen.

Extraordinaire 2012-2017

 

4. D’Gemengeschold geet och 2017 ëm weider knapp 2 Milliounen € zréck.

Och fir de Budget 2017 ass kee neien Emprunt noutwendeg fir eisen Investitiounsprogramm weider ze féieren. Au Contraire, ee weidert Remboursement an Héicht vun 1.872.741,47 € wäert eis Gemengeschold Enn 2017 op den historesch niddregsten Stand vun 10.725.314,42 € zréckbréngen, ee Minus vun 27,4 Milliounen € séit dem 1. Januar 2004. D’Pro-Kapp Verschëldung wäert Enn 2017 béi ronn 590,- € leien.

 

Endettement

Pierre Mellina
Buergermeeschter
Dezember 2016

Gemengewahlen 2017: Eis Kandidaten

Op der ausseruerdentlecher Generalversammlung vum 21.November 2016 huet eis Sektioun hier 17 Kandidate virgestallt déi den 8.Oktober 2017 fir d’CSV Gemeng Péiteng an d’Wahle ginn.

Spëtzekandidat ass de Buergermeeschter Pierre Mellina

CSV Pétange - 03.12.2016 © claude piscitelli
CSV Pétange – 03.12.2016 © claude piscitelli

1. Rei v.l.n.r. Romain Rosenfeld (Gemeinderat, Geschäftsmann); Josette Conzemius-Holcher (Gemeinderätin); Roland Breyer ( Schöffe) Anabela Meireles (Erzieherin); Pierre Mellina (Bürgermeister); Maria Agostino (Gemeindebeamtin); Jean-Marie Halsdorf (Abgeordneter); Raymonde Conter-Klein (Schöffin) André Martins Dias ( Sekundarlehrer für Wirtschaftswissenschaften)
2.Rei v.l.n.r. Yannick Glod (pädagogischer Assistent); Patrick Arendt (Gemeinderat, Erzieher); Tessy  Emeringer ( Sekretärin); John Polfer (Gemeinderat); Danièle Bettinger (Sektionssekretärin, Sozialpädagogin); Carlo Gira ( Gemeinderat, Freiberufler); Patrick Remacle (Sektionspräsident, Beamter); David Soares (Staatsbediensteter)

Neie Member an der CSV-Fraktioun

Den Albert Muller, deen zënter dem 2.Oktober als Onofhängegen dem Péitenger Gemengerot ugehéiert, ass zënter dem 27.Oktober, op seng Demande hin, Member vun der CSV an ass deemno och an der Fraktioun vun der CSV Péiteng opgeholl ginn. D’CSV-Fraktioun freet sech een neie Member a senge Reien ze begréissen an op eng gutt Zesummenaarbecht mam Albert.