Konvent vum 25.Mäerz zu Ettelbréck

CSV huet hie 60 Kandidate fir d’Chamberwahlen vum 14.Oktober 2018 virgestallt.
Mir sinn houfreg dass mam Buergermeeschter Pierre MELLINA a mam Schäffen an Deputéierten Jean-Marie HALSDORF och 2 féierend Politiker aus der Péitenger Gemeng fir de Süde mat dobäi sinn.
Fotoe: Jean Weiler

E Message vum Buergermeeschter

Léif Wielerinnen a Wieler,

Är CSV-Equipe leet zënter dem 1. Januar 2000 d’politesch Geschécker an der Gemeng Péiteng, zum Deel eleng (2000–2005), zum Deel zesumme mat hire respektive Koalitiounspartner, der DP (2006–2011) an der LSAP (2012–2017).

Fir den 18.500 Awunner aus eisen dräi Lokalitéiten Péiteng, Rodange a Rolleng eng beschtméiglech Liewensqualitéit mee och eng modern Gemeng ze bidden, goufen an de leschten uechtzéng Jore ronn 265 Milliounen € an de Beräicher Schoul, Kannerbetreiung, Sport, Kultur, Drëtten Alter, Gemengeverwaltung, Ëmwelt, Stroosseninfrastrukturen, Waasserversuergung, Ofwaasserentsuergung, Parkanlagen ,… investéiert.

Och an der nächster Mandatsperiod wëll déi nei CSV-Equipe dës Aarbechten zum Wuel vun alle Bierger aus eiser Gemeng weiderféieren. Déi gutt Finanzlag vun eiser Gemeng erlaabt et déi vill Iddien, déi interessant Projet’en, déi an eisem Wahlprogramm opgefouert sinn, an den nächste Joren ze realiséieren.

Är dynamesch CSV-Equipe ass op jiddefalls prett dësen Challenge eng weider Kéier an de nächste Joer unzegoen.
Dofir schenkt e Sonndeg der CSV Äert Vertrauen a wielt d’Lëscht 3

Merci!

Pierre Mellina
Buergermeeschter vun der Gemeng Péiteng

——————————————————————————–

Un message du bourgmestre Pierre MELLINA:

Chères électrices, chers électeurs,

Votre équipe du CSV définit depuis le 1er janvier 2000 les priorités politiques de la commune de Pétange, durant un mandat seule (2000–2005), durant les deux autres mandats avec un partenaire de coalition, le parti démocratique (2006–2011) et le parti socialiste (2012–2017).

Afin de garantir aux 18.500 citoyens de nos trois localités Pétange, Rodange et Lamadelaine une qualité de vie optimale mais aussi une commune moderne, 265 millions € ont été investis au cours des dernières 18 années, notamment dans les domaines suivants: l’enseignement, les structures d’accueil, le sport, la culture, le 3e âge, l’administration communale, l’environnement, les infrastructures routières, l’approvisionnement d’eau, la canalisation, les espaces verts ,….

La nouvelle équipe du CSV aimerait continuer ces travaux dans l’intérêt de tous les citoyens de notre commune. L’excellente situation financière de notre commune permettra de réaliser les nombreuses idées, les projets intéressants, repris dans notre programme électoral.

Votre équipe dynamique du CSV est prête à entamer ce challenge dans les prochaines années.
Accordez donc votre confiance au CSV ce dimanche et votez la liste 3

Merci!

Pierre Mellina
Bourgmestre de la commune de Pétange

Eise Wahlprogramm ass online

D’ CSV fir d’Gemeng Péiteng.

Zënter elo uechtzéng Joer leet Är CSV-Equipe zum Deel eleng an zum Deel mat hirem Koalitiounspartner, d’politesch Prioritéiten an den Uertschafte Péiteng, Rodange a Rolleng fest. Villes ass an deene Joren realiséiert ginn. 265 Milliounen € sinn an där Zäit an de Beräicher Schoul, Kannerbetreiung, Sport, Kultur, Drëtten Alter, Gemengeverwaltung, Ëmwelt, Stroosseninfrastrukturen, Waasserversuergung, Ofwaasserentsuergung, Parkanlagen,… investéiert ginn, an zur gläicher Zäit ass d’Gemengeschold wesentlech reduzéiert ginn.

Eng Rei vu Projeten mussen iwwer dës Mandatsperiod ewech nach fäerdeg gestallt ginn, anerer sinn an der Planung a stinn kuerz virum Ufank vun der Realisatiounsphase an nach anerer sinn an der Ausaarbechtung. Déi aktuell Finanzlag vun der Gemeng erlaabt eis all dës Projete, zum Wuel vun alle Bierger aus eiser Gemeng, ze realiséieren.

Är dynamesch CSF-Equipe ass prett mat Iech dësen Challenge an de nächste 6 Joer unzegoen!

 

Hei fann Dir eise Wahlprogramm am Download