Pressemitteilung CSV Petingen – Communiqué de Presse

Vorstellung der Kandidenliste für die Gemeindewahlen 2023

Im Rahmen ihrer ausserordentlichen Generalversammlung hat die CSV Petingen diesen Montag Abend Ihre Kandidaten für die Gemeindewahlen im Juni 2023 vorgestellt. Somit ist die CSV die erste Partei die in der fünftgrößten Gemeinde des Landes die Namen ihrer Anwärter für die 19 Sitze im Gemeinderat veröffentlicht hat.

Unter den Kandidaten sind 9 Frauen und 10 Männer aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft vertreten, wovon 8 von Petingen, 6 von Rodingen und 5 von Rollingen kommen.

Nachdem die aktuelle Mehrheit im Gemeinderat sich bereits in dieser Legislaturperiode mit den Rücktritten von Johny POLFER, Josette CONZEMIUS-HOLCHER sowie Carlo GIRA und dem Antreten von André MARTINS DIAS, Maria AGOSTINO und Patrick REMACLE verjüngt hat, hat Roland BREYER der seit 1969 die Politik in der Gemeinde Petingen mitgestaltet, bei der Vorstellung der Kandidaten mitgeteilt dass auch er diese Verjüngung unterstütze indem er nicht mehr an den Wahlen 2023 teilnimmt zu Gunsten von jungen motivierten Mitglieder. Somit steht die neue Liste der Kandidaten weiterhin im Zeichen der Kontinuität und der Erneuerung der Partei.

Pierre MELLINA, aktueller Burgermeister, kündigte an in Zukunft nicht mehr im Schöffenrat mitwirken zu wollen, er sagte dem aktuellen Team allerdings weiter seine Unterstützung sowie die Bereitschaft im Gemeinderat mit zu arbeiten zu. Die Kandidatenliste wird demnach zum ersten Mal in der Sektionsgeschichte von einer Doppelspitze angeführt mit Jean-Marie HALSDORF, der mit seiner Erfahrung als Garant für Kontinuität stehen soll und André MARTINS DIAS, der im Zeichen der Erneuerung der Partei mit Verantwortung übernehmen soll.

Kandidatenliste 2023

Présentation de la liste des candidats pour les élections communales 2023

Ce lundi, la section pétangeoise du Parti chrétien social (PCS) s’est réunie en assemblée générale extraordinaire pour présenter sa liste des candidats aux élections communales de juin 2023. Le PCS est ainsi le premier parti de la 5e commune la plus peuplée du Grand-Duché à dévoiler les noms des 19 candidats aspirant à siéger au conseil communal de Pétange.

L’équipe est constituée de 9 femmes et 10 hommes actifs dans différents domaines de la société et dont 8 habitent à Pétange, 6 à Rodange et 5 à Lamadelaine.

Après une vague de renouvellement au sein de l’actuelle majorité du conseil communal, avec les départs de Johny POLFER, Josette CONZEMIUS-HOLCHER ainsi que Carlo GIRA et l’entrée au conseil communal d’André MARTINS DIAS, Maria AGOSTINO ainsi que Patrick REMACLE, ce fut le tour de Roland BREYER qui est actif dans la politique communale depuis 1969 de souligner lors de la présentation des candidats qu’il ne comptait plus participer aux élections en 2023, contribuant ainsi également au rajeunissement du conseil communal. La nouvelle liste de candidats reste donc dans l’esprit de la continuité du parti au sein du conseil communal et dans l’esprit du renouveau du PCS dans la Commune de Pétange.

Pierre MELLINA, Bourgmestre actuel, annonça qu’il ne compte plus siéger dans le conseil échevinal après les élections de 2023, il garantit toutefois son soutien à l’équipe, étant disponible à siéger au sein du conseil communal. La liste de candidats sera donc pour la première fois dans l’histoire de la section du PCS de Pétange menée par deux têtes de liste, dont Jean-Marie HALSDORF constitue le pilier de la continuité avec son expérience politique et André MARTINS DIAS qui constitue le pilier du renouveau du parti et sera amené à prendre plus de responsabilités.

Candidats Pétange 2023

D’Veräinsliewen an dat domadder verbonne soziaalt Zesummeliewe leit dem neie Conseiller Patrick Remacle besonnesch um Häerz.

Nodeems de Carlo Gira den 2.9.2021 mat der aktiver Politik opgehalen huet, dëst op den Dag genau 17 Joer nodeems hien an de Gemengerot komm war, ass et um Patrick Remacle, als Nächstgewielten op der CSV-Lëscht bei de Gemengewalen 2017, an de Péitenger Gemengerot nozeréckelen an esou den Erneierungsprozess an de Reie vun der CSV an der Péitenger Gemeng weider ze féieren.

De Patrick huet 52 Joer, ass bestuet, Papp vun engem Meedchen a Grousspapp vun engem klenge Jong. Hien huet déi éischt 20 Joer vu sengem Liewen zu Kayl gewunnt wou hien och an der Primärschoul war, spéider am Secondaire zu Esch am Lycée Technique. Seng Ausbildung zum Electromecanicien huet de Patrick op der deemoleger Arbed-Belval an der Léierwierkstaat gemaach. No sengen 20 Joer zu Kayl huet et hien op Diddeleng gezu wou hien no 20 Joer dunn am Joer 2010 an d’ Péitenger Gemeng wunne komm ass.

De Patrick schafft an der Ecole internationale vun Déifferdeng an Esch-Uelzecht an ass Responsabel vum Service Technique an der Logistik.

Bei d’Politik ass de Patrick iwwert d’Gewerkschaft komm wou hie scho mat 15 Joer fir den LCGB als Kandidat op der Lëscht fir Delegatioun vun der Léierwierkstaat stoung. Mat 17 Joer ass de Patrick der CSV bäigetrueden an huet eng éischte Kéier 2005 zu Diddeleng fir d’Gemengewale kandidéiert.

Als Veraïnsmënsch an als Sekretär vum Syndicat d’Initiative et de Tourisme vun der Gemeng Péiteng läit him d’Veräinsliewen an dat domadder verbonne soziaalt Zesummeliewen um Häerz. Wann de Patrick vum sozialen Zesummeliewe schwätzt da schwätzt hien och vum Mateneen, vu Solidaritéit, vun der Integratioun, der Inclusioun an dem Benevolat. Hien wëll sech asetze fir eng lieweg Gemeng wou sämtlech Generatiounen d’Méiglechkeet hunn um soziale Liewen deelzehuelen an aktiv mat  ze gestalten.

Folgend Schwéierpunkten déi de Patrick interesséiere sinn:  flott touristesch Aktivitéite kënnen unzebidden an heibäi eng Hand upake fir dat weider auszebauen, den Urbanismus dee ganz breet gefächert ass, d’Entwécklung vun eisen 3 Uertschaften an déi domadder verbonne Liewensqualitéit an e qualitativen an e kontrolléierte Wuesstem.

Seit 2017 präsidéiert de Patrick d’Bautekommissioun, déi hier Avisen zu verschiddene Projeten ofgëtt. Op ville Plazen an eiser Gemeng ass et net méi méiglech grouss an héich Residenzen opzeriichten an do wou et laut PAG nach méiglech ass sollen se esou realiséiert ginn dass se sech gutt an d’Gesamtbild oder an den Duerfcharakter integréiere loossen.

Zu der gudder Liewensqualitéit gehéiert fir de Patrick och d’Ëmwelt an d’Natur. Hien ass iwwerzeegt dass do nach Loft no uewen ass an dass mir eis Gemeng nach kënne verschéineren.

Weider Punkten déi dem Patrick noleien sinn d’Kanner- an d’Jugendbetreiung, d’Sécherheet vun de Bierger an eis Geschäftswelt.

D’CSV-Fraktioun vun der Gemeng Péiteng ass iwwerzeegt, datt de Patrick seng nei Missioun als Gemengeconseiller mat 100 % Engagement, Asaz a groussem Enthusiasmus erfëllt a wënscht him dobäi eng glécklech Hand.

 

De Carlo GIRA geet no 17 Joer am Péitenger Gemengerot a seng wuel verdéngte Pensioun.

Nodeem de Jean-Marie Halsdorf den 31. Juli 2004 als Minister an d’Regierung genannt gouf ass de Carlo Gira den 2. September 2004 an de Péitenger Gemengerot nogeréckelt an huet dësem wärend 17 Joer onënnerbrach ugehéiert. Bei den 3 Walen an de Joren 2005, 2011 an 2017 gouf de Carlo all Kéier vum Wieler a sengem Amt confirméiert.

No 218 Gemengerotssëtzungen a ronn 610 Stonnen Debat’en bei deenen hien ëmmer ganz aktiv matgeschafft huet ass de Carlo op den Dag genee den 2. September 2021, no 17 Joer vu sengem Amt zréckgetrueden an huet esou den Erneierungsprozess an de Reie vun der CSV an der Péitenger Gemeng weidergefouert.

De Carlo Gira huet scho laang viru sengem éischte politesche Mandat politesch Erfarunge gesammelt an sech an der lokaler  CSJ- an CSV-Sektioun aktiv an der Gemengepolitik engagéiert.

Duerch seng professionell Erfarung war hien an der Schoulkommissioun mee och an der Bautekommissioun, an där hien och weiderhi siegéiert, e wäertvolle Member.
Doriwwer eraus huet hie jorelaang als Lokalreporter vum Lëtzebuerger Wort am Péitenger Gemengerot ausgeharrt, fir esou déi wichtegst Decisiounen net ze verpassen a  festzehalen.
Bei dëser Aktivitéit war de Carlo awer net nëmmen zu Péiteng aktiv, ma hie war bei ville Manifestatiounen am ganze Süden an doriwwer eraus present, sou dass et net verwonnerlech war, dass hie vum éischten Dag un ee vollwäertegen, mee virun allem een engagéierten, gutt informéierten, preparéierten, a besonnesch themenorientéierte Gemengeconseiller war. Polemik war ni seng Saach, mee eng sachlech analytesch Iwwerleeung stoung fir hien ëmmer am Mëttelpunkt.

De Carlo war och laang Zäit de « Gréngen » aus der CSV. Als engagéierte Scout stoung d‘Ëmweltpolitik bei him un éischter Plaz an esou war et nëmmen normal dass hien och Vertrieder vun der Péitenger Gemeng am Comité vum SICONA war, an  duerch seng Fachkenntnes a laangjäreg Erfarung och Member am Büro vun dësem Syndicat war. Ausserdeem war de Carlo och nach Vertrieder am Comité vum TICE

Mir behalen de Carlo Gira als exzellente Gemengerotsmember an aussergewéinleche Kolleeg an Erënnerung. Mir soen him Merci fir all dat wat hien an de leschte 17 Joer am Interessi vun eise Biergerinnen a Bierger geleescht huet a wënschen him eng flott Zukunft mat senger Fra, senge Kanner an Enkelkanner bei ville flott Momenter op senge Wander-Touren an den éisträichesche Bierger, oder soss iergendwou an der Natur.

Mir sinn iwwerzeegt, dass mir eis an den nächste Wochen a Méint bei gesellege Momenter erëm gesinn, an nach dacks op déi lescht gemeinsam Joren zréckkucke wäerten.

CSV Gemeng Péiteng

 

D’ Chancëgläichheet läit der neier Conseillère Maria Agostino besonnesch um Häerz

Nodeems d’Josette Conzemius-Holcher Ufank dës Joers decidéiert hat mat der aktiver Politik opzehalen an esou enger méi jonker Politikerin hier Plaz ze iwwerloossen, war et um Maria Agostino, als Nächstgewielt op der CSV-Lescht bei de Gemengewalen 2017, an de Péitenger Gemengerot nozeréckelen.

D’Maria Agostino ass 1976 als Jéngst vun dräi Kanner vun immigréierten italieneschen Elteren an der Péitenger Maternité op d’Welt komm. D’Maria ass Mamm  vun zwee erwuessene Kanner.

D’Maria huet bis 12 Joer zu Péiteng gewunnt an ass duerno mat der Famill op Rolleng geplënnert bis du säi Wee et mat 21 Joer op Rodange gefouert huet, wou hat zanter 23 Joer doheem ass. D’Maria kennt also déi dräi Uertschaften, wat sécherlech senger neier Funktioun am Gemengerot ze gutt kënnt.

Seng Primaireschoul huet d’Maria zu Péiteng gemaach an huet duerno am LTMA seng Schoul erfollegräich ofgeschloss.

Seng éischt Schrëtt am Veräinsliewen huet d’Maria schonn am Alter vu véier Joer beim Péitenger Turnveräin “La Courageuse” gemaach. Zanter hier ass Sport e groussen Deel vu sengem Liewen. D’Maria ass Grënnungsmember (2011) an Trainerin bei den  ‘ZChicas’, wou hat Course fir Kanner an  Erwuessener gëtt. Als fréier Karnevals-Prinzessin ass d’Maria weider an der Amicale vun de fréiere Prënzen a Prinzessinne ganz aktiv.

D’Maria ass awer net nëmmen op sportlechem a kulturellem Niveau enk mat der Gemeng verbonne, ma och professionell duerch säi Beruff. 24 Joer huet d’Maria am “Office des citoyens” fir d’Bierger vun der Péitenger Gemeng geschafft. Duerch d’Incompatibilitéit  vu senger Tâche mat der Funktioun als Member vum Gemengerot stellt sech d’Maria och engem neie berufflechen Challenge. Dës Entscheedung war net einfach, mee hat fir d’Maria no räiflechen Iwwerleeungen awer déi logesch Konsequenz, sengem Engagement nozekommen an d’Vertraue vu senge Wieler net ze enttäuschen. Matt Freed hëlt d’Maria d’Mandat un.

Als Präsidentin vun der Chancëgläichheets-Kommissioun läit et dem Maria um Häerz, fir en harmonescht Zesummeliewe vun allen Generatiounen, Nationalitéiten a Geschlechter ze garantéieren. D’Gläichstellung vu Fra a Mann an eiser Gesellschaft an am politesche Liewen ass fir hat extrem wichteg.

Weider Schwéierpunkten an der Gemengepolitik fir d’Maria sinn: de qualitative Wuesstem an eiser Gemeng kontrolléieren, fir déi néideg Infrastrukture suergen, déi lokal Geschäfter stäerken, Aarbechtsplazen an der Gemeng schafen an déi Jugendlech mat abanne fir d’Ëmwelt an hier Zukunft esou ze gestalten, datt si sech dra wuelfillen.

D’CSV-Fraktioun vun der Gemeng Péiteng ass iwwerzeegt, datt d’Maria seng nei Missioun als Gemengeconseillère mat ganzem Asaz a groussem Enthusiasmus erfëllt, an  en oppent Ouer fir all d’ Gemengebierger huet.

“Op mäin Asaz kënnt dir zielen”…

….Dat waren dem Josette Conzemius-Holcher seng Wieder bei senger Untrëttsried de 15. November 2011 am Péitenger Gemengerot.

Knapp 10 Joer méi spéit, an no 120 Gemengerotssëtzunge wësse mir dass d’Josette eis näischt ze vill versprach hat.

Bei de Gemengewale vum 9. Oktober 2011 ass d’Josette bei senger zweeter Participatioun an de Péitenger Gemengerot gewielt ginn, a gouf den 9. November vum selwechte Joer als nei Conseillère vereedegt.

Am Interêt vun de Péitenger Biergerinnen a Bierger war d’Josette vum éischten Dag un mat onermiddlechem Engagement a vollem Asaz dobäi, an huet esou gehollef eng helle Wull vu Projeten ze developpéieren a wichteg Decisiounen ze huelen.

Seng Éierlechkeet, seng Korrektheet an och seng kloer Aart a Weis fir seng Meenung matzedeelen, wann him Eppes géingt de Stréch gaangen ass, dierft Kengem am Gemengerot entgaange sinn. Dem Josette war et egal op dat Memberen aus dem Schäfferot, der eegener Partei, der Koalitioun oder der Oppositioun waren, wann him eppes net an de Chrom gepasst huet, dann huet d’Josette dat onmëssverständlech gesot.

Mam Josette konnt een ëmmer iwwer een Thema diskutéieren, an och wann et emol méi hefteg war, ass et ni op Käschte vum Respekt a vun der Frëndschaft gaangen.

Dem Josette seng Aktivitéiten hunn sech awer net nëmmen op de Gemengerot reduzéiert. Esou  huet d’Josette d’Gemeng a verschiddenen interkommunale Syndikater, wéi de SIKOR an de SIACH vertrueden, a war am Kader vun dem ONT – spéider ORT – eng dreiwend Kraaft am Interessi vum Tourismus an eiser Géigend.

Wéi d’Konschtmillen am Centre Wax hir Dieren opgemaach huet, war d’Josette och een dynamesche Motor an ass haut als Presidentin nach weider ganz aktiv.

D’Josette war och Presidentin vun der Kulturkommissioun an huet de Gemengerot als Vertriederin an den “Amis de jumelages” representéiert.

Schlussendlech däerf een den Télévie zu Rodange net vergiessen, deen duerch dem Josette säin Asaz a seng Ausdauer am ganze Land bekannt ass. Als grouss Unerkennung wierdegt RTL dëst, datt Rodange “centre de promesse permanent” ass.

An der Gemengerotssëtzung vum 25. Januar 2021 huet d’Josette dann ugekënnegt als Conseillère am Péitenger Gemengerot opzehalen, an esou dem Maria Agostino, enger jonker Fra ob der CSV-Lëscht, hier Plaz ze ginn.

Mir soen der heemlecher „Buergermeeschtesch vu Rodange“ villmools Merci fir dat wat si geleescht huet, a sinn eis sécher dass d’Josette och weiderhin am sozialen a kulturellem Beräich eng grouss Roll an eiser Gemeng wäert spillen.

CSV Gemeng Péiteng

 

 

Éierentitel fir de Romain ROSENFELD

De Romain Rosenfeld huet dem Gemengerot definitiv Äddi gesot. Am Abrëll dëst Joer huet de Romain op d’Successioun vum Johny Polfer am Péitenger Gemengerot verzicht an esou dem André Martins Dias seng Plaz an dësem Gremium iwwerlooss .

Den 9. Mee 1995 ass de Romain fir de Léon Keiser an de Péitenger Gemengerot nogeréckelt. Den 18.Mee 2020, also ronn 25 Joer dono, huet de Péitenger Gemengerot dem Romain den Titel „échevin honoraire“ unanime zougesprach.

De Romain war 22 ½ Joer am Péitenger Gemengerot an dovunner ee gutt Joer am Schäfferot (2. September 2004 bis den 7. November 2005).

A senger Zäit als Schäffen, besonnesch an senger Funktioun als Sportschäffen, huet hien sech intensiv ëm d‘Ouverture vun der Schwemm Piko gekëmmert an huet och eng Rei Sportsprojeten mat ageweit, wéi z.B. den 26. Juni 2005 de Beach– a Boulenterrain zu Rolleng, den 15. Juli 2005 d‘Spillplatz mat engem multifunktionellen Sportsterrain zu Péiteng an de Boulodrome zu Rodange.

A senger Funktioun als Schäffen fir d’Jugend huet de Romain e grousse Verdéngscht um Projet vun der Annexe vum Jugendhaus am Dhoil, déi den 12. September 2005 hier Dieren offiziell opgemaach huet.

Nieft dëse Beräicher, huet hien sech als Schäffen och ëm d’Personaldecisiounen, d’Economie  regional Aktivitéiten an d’Integratiounsfroen bekëmmert.

An all deenen Joren waren dat 277 Gemengerotssëtzungen fir de Romain, dee während ville Joren Spriecher vun der CSV-Fraktioun war.

Och um regionale Plang war an ass de Romain als Vertrieder vun der Péitenger Gemeng aktiv. Den 3. Mee 2002 ass hien Vizepresident vum Sudgaz ginn, an nodeems hien dëse Posten 16 Joer laang ausgefouert huet, ass hien de 7. Mee 2018 als President vum Sudgaz gewielt ginn. E Mandat wat de Romain och weiderféiere wäert.

Wéinst all dem Asaz als engagéierter Politik während engem véirels Joerhonnert, huet de Romain Rosenfeld sech den Éierentitel vum Schäffen vum Péitenger Gemengerot méi wéi verdéngt.

De Comité an d’Fraktioun vun der  CSV Sektioun Gemeng Péiteng felicitéiert dem Romain zu dësem Titel a soen him villmools Merci fir säin Asaz an Engagement iwwert déi lescht 25 Joer.

Changementer an der CSV-Fraktioun am Péitenger Gemengerot

Merci Johny Polfer fir 20 Joer fair an engagéiert Politik am Gemengerot

Wat de Johny Polfer virun e puer Woch schonn an der CSV-Fraktioun ugekënnegt hat, huet hien an der Gemengerotssëtzung vum 20.Abrëll offiziell matgedeelt. Matt haut 76 Joer seet de Johny no méi wéi 20 Joer dem Gemengerot Äddi.

Member am Péitenger Gemengerot war de Johny säit dem 13.Januar 2000. Bei de Wale vun 2005, 2011 an 2017 ass hien ëmmer kloer vun de Wieler a Wielerinne bestätegt ginn, wat seng Beléiftheet béi de Bierger aus der Péitenger Gemeng däitlech ënnersträicht.

Am Ganze waren dat 263 Gemengerotssitzunge fir de Johny!

Seng Interventioune waren ëmmer sachlech, gutt iwwerluet, ouni Aggressivitéit awer mat enger gesonder Portioun Determinatioun.

De Johny wosst wat e wollt, ouni awer de Respekt géintiwwer de Kolleegen aus dem Gemengerot ze verléieren a virun Allem ni mat Bléck op d’politesch Parteikaart vum Géigeniwwer. Dorop deiten déi vill unerkennend Wieder vun alle Parteie bei sengem Abschid am Gemengerot hin.

Och wann de Johny sech fir all politeschen Dossier interesséiert huet, deen am Gemengerot traitéiert gouf, sou war säi besonnesche Schwéierpunkt awer op dat Soziaalt, de Sport an d’Finanze geriicht.

Op lokalem Plang war de Johny och laang Jore President vun der Finanzkommissioun a vun der Iwwerwaachungskommissioun vun der Museksschoul.

Wéi den neien Etablissement public vum Office social gesetzlech agefouert gouf, ass de Johny duerch Decisioun vum Gemengerot vum 25. Oktober 2010 Member vum Verwaltungsrot vum Péitenger Office social ginn an huet vun Ufank bis Haut d’Presidentschaft am Verwaltungsrot assuréiert. E Mandat, wat hien och weider féiere wäert.

De Johny ass och zënter Joren am Verwaltungsrot vum CIGL an huet als Tresorier eng féierend Roll an dëser ASBL.

Hien huet eis Gemeng an enger Rei Gemengesyndikater an de leschten 20 Joer vertratt. Ze ernimme wier do de Sytragaz, de SIGI a besonnesch de Minettkompost, wou hien 20 Joer Member war an dovunner eng Rei Joren an der Exekutiv. Vum 27. November 2015 bis den 28. Mäerz 2018 war de Johny Vize-President vum Minettkompost.

D’CSV-Fraktioun verléiert mam Johny Polfer ee kompetenten a faire Matstreider am Gemengerot, deen op Grond vu sengem Wëssen, sengem Asaz a senger Kollegialitéit net esou einfach ze ersetzen ass.

Mir wënschen him nach vill schéi Joren am Krees vu senger Famill. An och wann hien elo vill méi Zäit huet sech beim Tauchen um Stauséi, wou hien och als Kapitän vum Solarboot ënnerwee ass, a beim Lafe fit ze halen, wäerte mir de Johny och weiderhin bei den Aktivitéite vun der Gemeng a bei eiser Partei begréisse kënnen.

Villmools Merci Johny


Dem neie Conseiller André Martins Dias läit Nohaltegkeet fir all Bierger um Häerz

Nodeems de Johny POLFER den 20. Abrëll 2020 seng läscht Gemengerotssëtzung hat, war et um André Martins Dias, fir sech an der Sëtzung vum 5. Mee dem Gemengerot als neie Conseiller ze presentéieren.

Eigentlech wier et um Romain Rosenfeld als Nächstgewielten op der CSV-Lëscht bei de Gemengewalen 2017 gewiescht, fir an de Gemengerot nozeréckelen. De Romain huet awer op säi Mandat verzicht, well hien engem méi jonke Politiker de Virtrëtt wollt loossen, an huet duerch dëse nobele Geste, dem André Martins Dias d’Méiglechkeet ginn, sech aktiv un der Gemengepolitik ze bedeelegen.

Den André Martins Dias ass de 19. Juli 1986 gebuer a bestuet mam Stephanie Baldinucci.

Matt sengen Elteren, déi als Immigranten op Lëtzebuerg komm sinn, a sengen zwee Bridder ass den Änder 1987 an d’Péitenger Gemeng komm, wou hien di éischt 27 Joer zu Rolleng, an déi lescht 6 Joer zu Rodange gewunnt huet, fir am Juni 2020 mat senger Fra dann erëm zréck op Rolleng ze plënneren.

No der Primärschoul zu Rolleng goung et fir den Änder op Péiteng an de Lycée. Säin Ekonomie-Studium huet den Änder op der Uni Lëtzebuerg (2 Joer) an op der Uni zu Stroossbuerg (3 Joer) ofgeschloss a schafft Haut als Ekosproff – wéi kéint et och anescht sinn – zu Lamadelaine am LTMA.

Am Veräinsliewen ass den Änder scho laang dobäi, esou ass hien am Alter vun nëmmen 8 Joer bei d’Pompjeeë gaangen, an ass och haut, no 25 Joer, nach ganz engagéiert dobäi. Als Jugendspiller huet hien zu Rolleng an zu Péiteng Fussball gespillt. No sengen Etüden huet hien ugefaangen Dëschtennis ze spillen. Säit 2013 ass den Änder am Comité vum DT Kordall 95.

Um sozialen Niveau, engagéiert sech den Änder säit 2016 am Comité vum Foyer de l’Enfance Rodange-Lamadelaine (Crèche Villa Bambi) a säit 2017 an der asbl “Fir ee Gudden Zweck Gemeng Péiteng”.

Säi politeschen Interessi war schonn ëmmer grouss. De Schrëtt an d’aktiv Politik huet den Änder awer eréischt no senge Studie gewot, an ass 2015 Member an der CSV / CSJ ginn. Säit 2017 leet den Änder als President d’Geschécker vun der Finanz-, Budgets- a Reglementerkommissioun an ass och Member vun der Jugendkommissioun.

D’Schwéierpunkte vum neie Conseiller André Martins Dias an de nächste Joren am Gemengerot sinn: de Logement, de kontrolléierte Wuesstem an domadder verbonnen d’Kannerbetreiung an d’Fräizäitgestaltung, déi lokal Geschäftswelt an d’Verkéiersberouegung. Déi getraffen Decisioune mussen am Änder sengen Aen ëmmer am Aklang mat der Ëmwelt an der Nohaltegkeet stoen.

D’CSV-Fraktioun ass iwwerzeegt, dass den Änder seng nei Missioun als Gemengeconseiller mat ganzem Asaz a sozialem Äifer ugeet, a sech esou mat Kompetenz ganz an den Déngscht vun allen Gemengebierger stelle wäert.

Bonne Chance Änder