E Message vum Buergermeeschter

Léif Wielerinnen a Wieler,

Är CSV-Equipe leet zënter dem 1. Januar 2000 d’politesch Geschécker an der Gemeng Péiteng, zum Deel eleng (2000–2005), zum Deel zesumme mat hire respektive Koalitiounspartner, der DP (2006–2011) an der LSAP (2012–2017).

Fir den 18.500 Awunner aus eisen dräi Lokalitéiten Péiteng, Rodange a Rolleng eng beschtméiglech Liewensqualitéit mee och eng modern Gemeng ze bidden, goufen an de leschten uechtzéng Jore ronn 265 Milliounen € an de Beräicher Schoul, Kannerbetreiung, Sport, Kultur, Drëtten Alter, Gemengeverwaltung, Ëmwelt, Stroosseninfrastrukturen, Waasserversuergung, Ofwaasserentsuergung, Parkanlagen ,… investéiert.

Och an der nächster Mandatsperiod wëll déi nei CSV-Equipe dës Aarbechten zum Wuel vun alle Bierger aus eiser Gemeng weiderféieren. Déi gutt Finanzlag vun eiser Gemeng erlaabt et déi vill Iddien, déi interessant Projet’en, déi an eisem Wahlprogramm opgefouert sinn, an den nächste Joren ze realiséieren.

Är dynamesch CSV-Equipe ass op jiddefalls prett dësen Challenge eng weider Kéier an de nächste Joer unzegoen.
Dofir schenkt e Sonndeg der CSV Äert Vertrauen a wielt d’Lëscht 3

Merci!

Pierre Mellina
Buergermeeschter vun der Gemeng Péiteng

——————————————————————————–

Un message du bourgmestre Pierre MELLINA:

Chères électrices, chers électeurs,

Votre équipe du CSV définit depuis le 1er janvier 2000 les priorités politiques de la commune de Pétange, durant un mandat seule (2000–2005), durant les deux autres mandats avec un partenaire de coalition, le parti démocratique (2006–2011) et le parti socialiste (2012–2017).

Afin de garantir aux 18.500 citoyens de nos trois localités Pétange, Rodange et Lamadelaine une qualité de vie optimale mais aussi une commune moderne, 265 millions € ont été investis au cours des dernières 18 années, notamment dans les domaines suivants: l’enseignement, les structures d’accueil, le sport, la culture, le 3e âge, l’administration communale, l’environnement, les infrastructures routières, l’approvisionnement d’eau, la canalisation, les espaces verts ,….

La nouvelle équipe du CSV aimerait continuer ces travaux dans l’intérêt de tous les citoyens de notre commune. L’excellente situation financière de notre commune permettra de réaliser les nombreuses idées, les projets intéressants, repris dans notre programme électoral.

Votre équipe dynamique du CSV est prête à entamer ce challenge dans les prochaines années.
Accordez donc votre confiance au CSV ce dimanche et votez la liste 3

Merci!

Pierre Mellina
Bourgmestre de la commune de Pétange

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)