Een exzellent Finanzresultat 2014 an der Gemeng Péiteng !

Den 30. Abrëll sinn d’Konten vum Joer 2014 arrêtéiert ginn. Si enthalen am Total Recetten vun 71,4 Milliounen € an Depensen vun 66,7 Milliounen €, dat heescht si schléissen mat engem Total Boni vun 4,67 Milliounen € of.

De Report um Enn vum Exercice 2014, klëmmt deemno ëm 90 % vun 5,1 Milliounen € Enn 2013, op 9,7 Milliounen €, ee Report, deen op d’Joer 2015 iwwerdroe gëtt.

Am ordinären Deel klammen d’Recetten 2014 par Rapport zum Joer 2013 ëm 5,8 %, dat heescht vun 58,9 Milliounen € op 62,3 Milliounen €. Um Graph 1 geséit een wéi déi ordinär Recetten an den leschten 11 Joer evoluéiert hunn.

D’Depensen par contre klammen hirersäits am leschten Joer ëm 6,1 % vun 44,2 Milliounen € op 46,9 Milliounen €. Och hei ass d’Evolutioun iwwer déi lescht 11 Joer um Graphe 1 nozevollzéien.

Dëst ergëtt schlussendlech eng liicht Hausse vum ordinären Iwwerschoss vun 14,66 Milliounen € am Joer 2013 op elo 15,40 Milliounen € am Joer 2014, eng Progressioun deemno vun 5 %. Um Graph 1 gesäit een dann och, dass den ordinären Iwwerschoss am Joer 2014, dee beschten aus den leschten 11 Joer ass. Dëst exzeptionellt Resultat wärt sech awer ab dësem Joer, op Grond vun den Repercussiounen vum Zukunftspak op d’Gemengenfinanzen, net méi esou séier widderhuelen.

Graph 1

 

Wat d’Evolutioun vum Ratio „Ordinären Iwwerschoss / Ordinär Recetten“ an därselwechter Zäitspan ubelaangt, sou stellt e fest, dass dësen elo am 7 Joer hannereneen iwwer 20 % läit. Am Joer 2014 sinn et 24,7 %, wuel liicht manner wéi 2013 (24,88 %) mä trotz allem, een exzellent Resultat.

Graph 2

 

Déi extraordinär Depensen, no Ofrechnung vun der Dotation au Fond de réserve Pacte Logement, leien mat 17,48 Milliounen € zwar méi niddreg wéi déi lescht 2 Joer, mä trotz allem, kann een an der Halschent vun dëser Mandatsperiod – no 3 Joer – behaapten, dass mir um gudde Wee sinn, den ambitiösen Investitiounsprogramm, dee mir eis ginn hunn, ze realiséieren. An den leschten 3 Joer belafen sech dës extraordinär Depensen op een Total vun 60,9 Milliounen € .Graph 3

Pierre MELLINA

Buergermeeschter

18. Mee 2015

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)