De Budget 2015 op ee Bléck.

De Budget 2015 ass op en Neits – trotz engem Spuerpak, deen d’Regierung de Gemengen operluecht huet – duerch folgend Charakteristike gekennzeechent:

  • Mir behalen weiderhin een héijen Iwwerschoss am ordinäre Budget. 

Och 2015 Joer geséit eisen ordinäre Budget een Iwwerschoss vun 11,245 Milliounen € vir. Dat ass de 4. Budget vun dëser Mandatsperiod wou den Iwwerschoss iwwer der Grenz vun 10 Milliounen € léit. Während Joren louch dësen Iwwerschoss nëmmen zwësche 4 a 6,5 Milliounen €, éier dann ab 2011 déi jorelaang Effort’en seng Friichten ugefangen hunn ze droen. Haut si mir zu Péiteng sécher gutt opgestallt fir mat Zouversiicht den zukünftegen Erausfuerderungen entgéint ze kucken. Dëse finanziellen Iwwerschoss gëtt eis op jiddefalls déi néideg Basis fir eisen Investitiounsprogramm an dëser Mandatsperiod zu Enn ze féieren.

Budget 2015_1
  • D’Investissementer bleiwen mat engem Total vu ronn 22,4 Milliounen € op engem extrem héijen Niveau.

Déi aktuell Majoritéit fiert hir Investitiounspolitik aus de leschte Jore konsequent virun. Besonnesch an Logement (Projet ‘Atzengen’), Kannerbetreiung (nei Maison-Relais zu Rodange), Kultur (Roud Haus beim Centre Wax, Renovatioun vum fréiere Paschtoueschhaus zu Rolleng, wou déi nei ‘Mémoire collective’ vun der Gemeng Péiteng ënnerbruecht soll ginn, …), Stroosseninfrastrukturen (rue Philippart zu Rodange, rue de la Minière zu Rodange, rue Belair zu Péiteng, ….), Schoulen (Eigent-Schoul a Parkschoul), Jugend (Renovatioun vum Scoutschalet) a Sozialamt ginn déi Haaptakzenter am Joer 2015 gestallt.

  • Mat dësem 4. Budget vun dëser Mandatsperiod léit déi aktuell CSV-LSAP Majoritéit total op der Linn vun eisem Plan pluriannuel de financement deen de Schäfferot an der Sitzung vum 24. Februar 2014 dem Gemengerot virgeluecht hat.

Zesumme mat de Konten 2012 an 2013, dem Budget rectifié 2014 an dem Budget 2015 sinn am Total Investissementer iwwer 86,37 Milliounen € an de 4 Joer 2012 – 2015 virgesin. Deemno kann ee festhalen, dass no 2 Drëttel vun dëser Mandatsperiod 67 % vun den extraordinären Depense budgetiséiert sinn.

Budget 2015_2
  • D’Gemengeschold geet och 2015 ëm knapp 2 Milliounen € zréck.

Domat wärt d’Gemengeschold vum 1. Januar 2004 bis den 31. Dezember 2015 ëm 23,8 Milliounen € reduzéiert ginn an Enn d’nächst Joer béi 14,3 Milliounen € leien.

Budget 2015_3

27.12.2014                                                                                                           

                                                                                                                    Pierre Mellina

                                                                                                                Buergermeeschter

 

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)